хүснэгтийн тоног төхөөрөмжийн үнэ индексийг сэгсрэв